Vedtægter:
Vedtægter for ”Dansk 29er klub”
 
 
§1 - Klubbens navn:
 
Klubbens navn er ”Dansk 29er Klub” og dens adresse er den til enhver tid siddende formands.
 
 
§2 - Klubbens formål:
 
Klubben skal, som specialklub under Dansk Sejlunion, virke som klasseorganisation for 29er sejlerne og som sådan arbejde for udbredelsen af 29er sejlads i Danmark.
Herunder er det 29er klubbens pligt:
  • at varetage 29er sejlernes interesser i enhver henseende, 
  • at planlægge kapsejladskalender indeholdende ranglistestævner samt årligt DM,
  • at planlægge/arrangere træningslejre i samarbejde med DS klassecoach, som er åben for alle medlemmer,
  • at vedligeholde og udbygge klubbens hjemmeside,
  • at varetage kontakt til den internationale 29er organisation og Dansk Sejlunion,
  • at formidle information til klubbens medlemmer,
  • at forestå dialogen med  importør/producent.
 
 
§3 - Rangliste & DM:
 
For at komme på ranglisten skal både rorsmand og gast være medlem af Dansk 29er Klub, samt en sejlklub under Dansk Sejlunion.
Samme besætning skal sejle sammen i alle ranglistestævner. Afvigelse herfra kan kun finde sted efter konkret forelæggelse for og godkendelse fra Dansk Sejlunions relevante ungdomselitekonsulent. Dansk 29er Klub skal informeres om godkendelsen.
Ranglisten udgøres af DS Grand prix serie samt DM.
 
Ranglisten opgøres således:
-Alle sejladser indgår med samme vægt.
- Der sejles efter  point systemet ”Low-point” med 1 point for en 1. plads
-Det er den faktisk opnåede placering der tæller, uanset om der blandt de bedre placerede både, er både der ikke er berettiget til, at komme på ranglisten.
-Ved point lighed er den båd med flest 1., 2., 3. pladser o.s.v. vinder. Er der stadigvæk lighed er det sidst sejlede sejlads der afgør placeringen.
-Hvis en sejler deltager i rangliste stævnerne med forskellige makkere, vil de tælle med på ranglisten som forskellige besætninger, medmindre dispensation er opnået.
-Der gives fratrækkere i følgende intervaller:
-  0-4     sejladser giver   0 fratrækkere
-  5-9     sejladser giver   1 fratrækker
-  10-14   sejladser giver   2 fratrækkere
-  15 eller flere sejladser giver   3 fratrækkere
     
Dansk Mesterskab afholdes i henhold til Dansk Sejlunions Statutter.
 
                     
§4 - Medlemmer:
 
I klubben optages alle 29er sejlere som aktive medlemmer. Samtlige medlemmer skal tillige være medlem af en DS anerkendt sejlklub.
 
Ved grov overtrædelse af klassens regler kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sine synspunkter, og denne kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Et ekskluderet medlem kan optages igen såfremt bestyrelsen er enig herom.
 
Udmeldelse:
 Såfremt kontingent ikke er betalt senest den 1. marts betragtes vedkommende som udmeldt.
 
 
§5 - Kontingent:
 
Kontingentet for det følgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingentåret følger kalenderåret og forfalder til betaling 1. februar.
 
Kontingentet er øremærket til udøvelse af klubbens formål jf. pkt. 2.
 
Medlemmer der udmelder sig i årets løb har ikke ret til kontingent refusion.
 
 
 
§6  - Regnskab:
 
Regnskabsåret er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden d. l. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. d. 31. december til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisor, på den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Revisor og bestyrelsen har til enhver tid ret til at efterse bilag og beholdning.
 
 
 §7 - Ordinær generalforsamling:
 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1/12 og indkaldes via opslag på klubbens hjemmeside (www.29er.dk), med mindst 3 ugers varsel. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
 
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Årsregnskab.
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af formand.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og min. 1 suppleant
8) Valg af revisor.
9) Eventuelt.
 
Forslag inkl. vedtægts ændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Hvert medlem har 1 stemme. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt.
Såfremt et medlem kræver det, sker afstemningen skriftligt.
Spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog stemmes der ved ændring af vedtægter i henhold til pkt. 9.
 
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer samt forældre til aktive medlemmer.
 
 
§8 - Ekstraordinær generalforsamling:
 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest l måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysninger om det (de emner), der ønskes behandlet.
Indkaldelse og udsendelse af dagsorden foretages som beskrevet i pkt.5.
 
§9 - Bestyrelse:
 
Klubben ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes af minimum 3 sejlere under 25 år samt maksimum 2 voksne. For at kunne opstille og vælges til bestyrelsen kræves det at man er medlem af Dansk 29er klub eller er forældre til et aktivt medlem. Flere forældre kan efter forslag vælges eller indstilles til bestyrelsen, det skal dog godkendes af bestyrelsen. Den samlede andel af forældre stemmer kan dog højst udgøre 2/5 af de samlede stemmer.
Jobbet som kasser kan besættes af en person uden for bestyrelsen. Personen skal være minimum være 25 år og der skal være 100% enighed i bestyrelsen.
Bestyrelsen vælges for et år ad gangen - Genvalg kan finde sted.
 
 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest efter generalforsamlingen med følgende ansvarsområder.
-Formand (skal hvis det begæres, f.eks. ved flere kandidater, vælges direkte på generalforsamlingen)
-Kasserer
-Kapsejlads ansvarlig
-Kontakt til Dansk Sejlunion
-International kontakt
-Ansvarlig for hjemmesiden
-Menige medlemmer
 
Klubben tegnes af formanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen. Der skal føres protokol over bestyrelsens møder og beslutninger, samt referat af generalforsamlingen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden alene eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde.
Møder kan afholdes som e-mail korrespondance og indholdet af denne skal gemmes og tjener som dokumentation.
 
 
§10 - Ændringer af vedtægter:
 
Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden l4 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmer der er afgivet.
 
 
§11 - Opløsning:
 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.
En eventuel formue tilfalder Dansk Sejlunion i tilfælde af klubbens opløsning.
 
 
 
Cavalaire sur Mer, den 31/3-2010
Dansk 29er Klub